Measure Engineering

Instruments Service & Calibration

Tel: 038 688 858 Fax: 038 688 857

“สัมมนาความรู้เพิ่ม น้ำหนักลด ชีวิตเปลี่ยน” เมื่อวันที่ 5-6 พค. สถานที่บุหงาส่าหรีรีสอร์ต

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี สร้างแรงจูงใจในการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ทางบริษัทฯ ขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้และความสนุกสนานในครั้งนี้ทั้งพี่ๆ ทหาร และคุณชนินท์ ด้วยค่ะ ^_^

 


Other Article