Measure Engineering

Instruments Service & Calibration

Tel: 038 688 858 Fax: 038 688 857

เพิ่มศักยภาพของพนักงานโดยเข้าอบรม Tube Bender 2556

บริษัท Measure Engineering Co., Ltd. รวมสนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และเสริมความชำนาญในสายอาชีพให้แข็งเกร็งยิ่งขึ้น

โดยครั้งนี้เราจัดอบรม Tube Bender ให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการอนุเคราะห์ของวิทยากร ในการให้ความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี


Other Article